Zpracování osobních údajů

Změna nastavení souborů cookies

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak firma Alena Netíková, IČO: 45976783, se sídlem Fučíkova 233, 533 45 Čeperka, zapsána v živnostenském rejstříku, Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Pardubic, používá a chrání veškeré informace, které jsou předávány používáním webových stránek e-hracky.eu a aqua-star.cz (dále jen „Webové stránky”). Firma Alena Netíková se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady o OÚ“).

 

Správcem údajů je firma Alena Netíková

 

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje (dále jen „”), nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou OÚ, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše OÚ, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen „Zákon”), Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation; dále jen „GDPR“), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

ZABEZPEČENÍ VAŠICH DAT

 

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webových stránkách shromažďujeme. Souhlasíte s tím, že údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických či manuálních prostředků. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech a/nebo na zabezpečených serverech provozovatelů Webových stránek.

POSKYTOVÁNÍ VAŠICH DAT

 

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajišťujícím přepravu a doručení Vámi zakoupených produktů, společnostem pro výzkum trhu, poskytovatelé IT hostingu a údržby. Vaše OÚ můžeme též předat stranám, pro které od Vás dostaneme souhlas k předání těchto Vašich údajů.

Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění naší zákonné povinnosti.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich OÚ, a to konkrétně:

 

- Právo přístupu ke svým OÚ

Máte právo požádat firmu Alena Netíková o informace, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Pro předání těchto informací si budeme nejprve muset ověřit, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží. Informace Vám zdarma poskytneme ve lhůtě max. 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě max. 90 dnů.

Požadavky na bezdůvodné, opakující se, či informace, jejichž získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo by byly obtížně získatelné (ze záložních systémů, archiválií apod.) máme právo odůvodněně zamítnout.

 

- Právo na opravu OÚ, aktualizace údajů

Pokud od Vás dostaneme informaci či požadavek na změnu Vašich OÚ, máte právo na jejich aktualizaci. Stejně tak, pokud zjistíte, že naše údaje o Vás nejsou aktuální, máte právo požádat o jejich opravu.

 

- Právo na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“)

Souhlas se zpracováním Vašich OÚ máte právo kdykoli odvolat (pokud jste nám ho někdy udělili) a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat.

Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

- Právo na omezení zpracování svých osobních údajů

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování, máte právo na omezení jejich zpracování.

 

- Právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování Vašich OÚ z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka

Máte právo vznést námitku v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7

 

- Právo na přenositelnost OÚ

Osobní údaje, které o Vás evidujeme, máte právo získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich OÚ, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše OÚ nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich OÚ.

Souhlas můžete odvolat

- mailem na adrese alena.netikova@seznam.cz

- nebo písmeně na adrese Alena Netíková, Fučíkova 233, 533 45 Čeperka

Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

WEBOVÉ STRÁNKY – SOUBORY PROTOKOLŮ

 

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

· Vaše IP Adresa

· Otevíraná stránka našeho webu

· Kód odpovědi https

· Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

 

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto Zásady o OÚ. Měli byste být opatrní a najít si prohlášení o ochraně osobních dat platné pro dané webové stránky.

SOUBORY COOKIE

 

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek. Využíváme zejména cookies společnosti Heureka Shopping s.r.o. a pro analýzu návštěvnosti využíváme cookies třetích stran jako jsou Google Analytics, Toplist.

 

ANALÝZA A STATISTIKY

 

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

 

ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA MAIL

 

V případě, že máte zájem dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Alena Netíková nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od firmy Alena Netíková nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla firmy.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací

 

Právní titul

- plnění smlouvy

Osobní údaje

- jméno a příjmení

- telefon

- adresa; dodací adresa

- email

- číslo bankovního účtu

- IČO a DIČ fyzické osoby

- Informace o nákupu konkrétního zboží

Účel zpracování

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu. V souvislosti s objednávkou jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a plnit.

Doba zpracování

- 3 roky

Zpracovatelé

- Společnosti zajišťující služby serverhosting, webhosting a provozování služby e-shopu

Příjemci

- Společnosti zajišťující přepravu a doručení Vámi zakoupených produktů, společnosti zajišťující realizaci plateb na základě smlouvy

 

Registrace e-shop

Právní titul

- souhlas

Osobní údaje

- jméno a příjmení

- telefon

- adresa; dodací adresa

- email

- IČO a DIČ fyzické osoby

- Informace o nákupu konkrétního zboží

Účel zpracování

- Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu (Moje přihlášení). Prostřednictvím tohoto účtu může kupující provádět objednání zboží, změny kontaktních a fakturačních údajů, změnu hesla, nahlížet do historie nákupů a zobrazit uložené tiskárny. Pro zřízení zákaznického účtu je nutné vyplnit veškerá povinná pole registračního formuláře, potvrdit souhlas s obchodními podmínkami a podmínkami pro zpracování osobních údajů. Uživatel může svůj zákaznický účet používat po zadání svých přihlašovacích údajů (emailová adresa a heslo). Uživatel může účet trvale zrušit po zadání svého hesla ve svém uživatelském účtu. Tím jsou veškerá uživatelská data smazána a účet zrušen.

Doba zpracování

- 5 let, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu

Zpracovatelé

- společnosti zajišťující služby serverhosting, webhosting a provozování služby e-shopu

 

Nezávislé hodnocení nákupu Heureka.cz

Právní titul

- souhlas

Osobní údaje

- e-mail

- informace o nákupu konkrétního zboží

Účel zpracování

- na základě souhlasu kupujícího předat e-mailovou adresu a obsah košíku společnosti Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, C 218977 vedené u Městského soudu v Praze, IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727 za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem a zakoupeným zbožím v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Předané osobní údaje uvedené výše použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem a zakoupeným zbožím. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití. Více se o tomto zpracování můžete dočíst přímo na stránkách uvedených služeb.

Doba zpracování

- osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití

Zpracovatelé

- Heureka Shopping s.r.o.

 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nbo v mezinárodních organizacích nedochází.

 

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne čtvrtek, 24. května, 2018.